Dringende hulp

Voor Dringende hulp (crisishulp) in de jeugdhulp is er in Oost-Vlaanderen één adres: CAW-Oost-Vlaanderen. Op hun website vind je aanvullende informatie bij de onderstaande uitleg.

 

 • Info over crisishulp

  De Crisishulp van het CAW Oost-Vlaanderen richt zich tot personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het gaat over een subjectieve beleving van de cliënt. De persoon in crisis ervaart, omwille van een bepaalde gebeurtenis, de nood aan onmiddellijke hulp. De cliënt beschikt op dat moment over te weinig mogelijkheden om de situatie voor zichzelf terug hanteerbaar te maken. Wat voor de ene cliënt aanleiding kan geven tot de crisis, kan voor de andere cliënt een overzichtelijke gebeurtenis zijn.

  Belangrijk om aan de slag te gaan met een crisissituatie, is zicht krijgen op de gebeurtenis(sen) die aanleiding gaven tot de crisisbeleving. De crisis kan getriggerd worden door een eenmalige gebeurtenis waardoor stabiele situaties ontsporen. Evengoed kan het gaan over een chronisch probleemsituatie, met een opeenstapeling van verschillende  gebeurtenissen, waarbij een bepaalde, mogelijks kleine, factor voldoende is om de cliënt het gevoel te geven zijn situatie niet meer meester te  kunnen.

  Crisissituaties zijn kantelmomenten. Ze kunnen enerzijds een aanleiding zijn om in een negatieve spiraal van problemen terecht te komen. Anderzijds benutten we het crisismoment om een veranderingsproces in gang te zetten. De crisishulp zet in op het versterken van de cliënt en maakt gebruik van de openingen die de crisissituatie biedt om verandering te brengen.

  We schakelen in de crisishulp de minst ingrijpende hulp in om een situatie te ontmijnen. In eerste instantie proberen we via een consult de aanmeldende hulp- en dienstverlener en de cliënt handvatten aan te reiken om zelf verder aan de slag te gaan met een crisissituatie en de situatie terug onder controle te krijgen.

  Crisishulpverlening behoeft een directieve benadering van de ervaren crisissituatie. De cliënt ervaart de situatie immers verengd en sterk gekleurd. Het is hierdoor van belang dat de crisishulpverlener de situatie tegemoet gaat op een duidelijke, directieve manier. De crisishulp onderscheidt zich van ander hulpaanbod door de situatie sterk aan te sturen en dit op een confronterende manier. Het is de taak van de crisishulp om het veelal aanwezige verengde perspectief van de cliënt te verruimen. Er zijn immers steunbronnen in de nabije omgeving van de cliënt die kunnen bijdragen tot het opheffen van de crisis en het installeren van een meer stabiele omgeving. De visie op de crisissituatie van nabije betrokkenen dragen bij tot een beter afgestemde hulpverlening. Hetzelfde geldt voor reeds betrokken hulpverlening.

  Crisismeldpunt

  Cliënten die de nood ervaren aan onmiddellijke hulp of hulp- en dienstverleners die vinden dat er onmiddellijke hulp voor hun cliënt dient ingezet worden, kunnen een hulpvraag stellen aan het crisisteam. Het crisismeldpunt heeft als opdracht crisishulp mogelijk te maken voor elke meerderjarige en elke minderjarige en zijn context. We vertrekken hier steeds vanuit het principe dat de minst ingrijpende hulp ingezet wordt.

  Kenmerkend voor het crisismeldpunt is de 24 op 24u, 7 dagen op 7 beschikbaarheid, er kan zowel telefonisch als per mail aangemeld worden. Het meldpunt crisisnetwerk integrale jeugdhulp voor de provincie Oost-Vlaanderen is een onderdeel van Crisisteam De Schelp.

  Er kan aangemeld worden door de cliënt zelf, door alle hulp- of dienstverleners of door niet-professionele derden. Op het moment dat een cliënt aanmeldt tijdens de kantooruren, tracht het crisisteam steeds de betrokken dienst- en hulpverlener(s) te contacteren en te activeren.

  Opdracht crisismeldpunt = vraagverheldering en consult

  Vraagverheldering: om een correcte inschatting te maken van de crisissituatie en de nood aan onmiddellijke hulp, dient er een vraagverheldering te gebeuren. Centraal hierin is de vraag wat er nu gebeurd is waardoor onmiddellijke hulp noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast wordt er gevraagd of er al hulpverlening betrokken is en of er een netwerk is waar beroep op gedaan kan worden. Doorheen het proces van vraagverheldering wordt getracht om via crisisconsult de minst ingrijpende tussenkomst afdoende te maken om de situatie terug vlot te trekken.

  Crisisconsult: Iedere dienst- en hulpverlener, cliënt of derde kan contact opnemen met het crisisteam voor consult over of overleg rond een concrete crisissituatie. Op die manier trachten we de aanmelder handvatten aan te bieden om zelf verder aan de slag te gaan met de crisissituatie.

  Soms is crisisconsult afdoende en kan de hulpvrager zelf terug verder met de situatie of werd hij/zij toegeleid naar een gepast hulpaanbod.
  In andere gevallen kan er verwezen worden naar crisishulp in het CAW.

  Crisismeldpunt CAW Oost-Vlaanderen:

  Crisisteam De Schelp
  09/265 04 90
  crisisteam@cawoostvlaanderen.be

 • Mogelijkheden inzet crisishulp: 4 modules

  Voor de organisatie van de crisishulp bestaat er een intersectoraal netwerk van verschillende organisaties die jeugdhulp aanbieden, die elk vanuit hun expertise een aanbod doen van 1 of meerdere modules. Enkel het crisismeldpunt kan, na vraagverheldering, de modules inzetten.

  Crisisconsult

  De medewerkers van het crisisteam bieden de mogelijkheid aan dienst- en hulpverleners om samen na te denken over creatieve mogelijkheden binnen een moeilijke situatie waar ze op dat moment geen uitweg meer zien. Het doel van het consult is om de aanmelder extra handvaten aan te reiken om zelf verder aan de slag te kunnen.

  Crisisinterventie

  Een crisisinterventie is een onmiddellijke en kortdurende (maximum 3 dagen) stressverlagende interventie. Het is een snelle in tijd beperkte ambulante en/of mobiele werkvorm met als doel het veranderingsproces op gang te zetten. .

  De verdere vraagverheldering tijdens de crisisinterventie kan leiden tot de overweging om crisisbegeleiding of -opvang in te zetten.

  Crisisbegeleiding

  Is een intensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en zijn context. Deze begeleiding duurt maximum 28 dagen. Bij aanvang wordt samen met het gezin de hulpvraag in kaart gebracht en worden doelstellingen opgesteld.

  Tijdens deze begeleiding wordt nagegaan of vervolghulp nodig is en welke stappen daartoe gezet dienen te worden.

  Crisisopvang

  Dit houdt een residentieel verblijf in van zeven dagen dat maximum éénmaal verlengd kan worden met zeven dagen. Deze opname wordt steeds gekoppeld aan een crisisbegeleiding.

 • Als een hulpverlener, magistraat of dienstverlener een crisissituatie wil aanmelden of meer informatie wenst in de omgang met een crisissituatie, kan hij telefonisch terecht bij de regionale crisismeldpunten.

  Daarbij gelden een aantal belangrijke spelregels:

  • de aanmelder is een erg belangrijke partner voor het crisisnetwerk: er wordt gevraagd dat hij mee aanwezig blijft en mee naar oplossingen zoekt (steeds binnen de grenzen van de eigen werkopdracht);
  • de aanmelder informeert de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aard van de crisishulp;
  • het crisisnetwerk kan enkel ingeschakeld worden indien het cliëntsysteem bereid is om in gesprek te gaan;
  • jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven, kunnen geen beroep doen op het crisisnetwerk.

  Rechtstreekse aanmelding

  Een aanmelding via een hulp- of dienstverlener heeft altijd de voorkeur. Deze persoon staat het dichtst bij de cliënt en kan best inschatten of een aanmelding bij het meldpunt de juiste keuze is. Enkel wanneer een cliënt niet in staat is om zich tijdens een crisissituatie tot een hulp- of dienstverlener te wenden, kan hij rechtstreeks contact opnemen met het meldpunt.

  In dat geval zal het meldpunt samen met de cliënt de vraag verder verkennen. Bij onveiligheid zal het meldpunt voorstellen om contact op te nemen met de politie. Wanneer het meldpunt beslist om effectief crisishulp in te schakelen, contacteert de meldpuntmedewerker zo snel mogelijk de betrokken hulpverlening. Is die er niet, dan kijkt het meldpunt binnen de brede instap of de ruimere rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp wie de rol van aanmelder (en dus de zoektocht naar vervolghulp) het best kan opnemen. Eventueel kan het meldpunt zich laten bijstaan door de ‘partners crisisinterventie’ om tijdens het proces van vraagverheldering de situatie ter plaatse in te schatten.

  In veel situaties kan een hulp- of dienstverlener op voorhand inschatten dat zo’n crisismoment er aankomt. In dat geval bereidt hij zijn cliënt best zo goed mogelijk voor op die crisis. Kan een collega in zijn plaats het op zich nemen? Is er een andere dienst die niet gesloten is? Zou de jongere zich niet beter tot de politie wenden? … Toch kan het in een aantal situaties aangewezen zijn dat een cliënt over het nummer van het crisisnetwerk beschikt. Samen met het telefoonnummer van het meldpunt bezorgt de hulpverlener in dat geval de nodige info over de werking van het crisisnetwerk. Ook gaat hij bij voorkeur proactief in overleg met het crisismeldpunt, zodat de medewerkers snel en gepast kunnen reageren wanneer deze cliënt dan met hen contact opneemt.

 • Contactgegevens crisismeldpunt

  Regio Oost-Vlaanderen: 09-265 04 90

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.