Contextbegeleiding in functie van crisis

[Ook ‘Crisishulp aan Huis‘ genoemd: CaH]

In Oost-Vlaanderen wordt Crisishulp aan Hulp opgenomen door De Cocon, Ham 33 – 9000 Gent, 09 222 30 73, info@decocon.be

Contextbegeleiding die wordt aangeboden onder de vorm van Crisishulp aan Huis. Crisishulp aan Huis heeft als doel een dreigende breuk in een gezinssituatie te voorkomen. CaH start op binnen de 24 uur in gezinnen waar – door een acute crisissituatie in de opvoeding – het samenleven onder druk staat. CaH werkt intensief (bijna dagelijks face to face contact), kortdurend (1 maand), planmatig (volgens afgesproken fasering) en methodisch (Families First) met focus op (opvoedings)veiligheid. CaH gebruikt de krachten van het gezin om gedragsmatig veranderingen aan te leren. Deze veranderingen zijn gebaseerd op de doelen van de betrokken gezinsleden en de verwijzer. Het gezin wordt tijdens de begeleiding methodisch ondersteund met een 24u/24u 7d/7d telefonisch permanentie. Nazorg wordt aangeboden en waar nodig gaat Crisishulp aan Huis met de gezinnen op zoek naar gepaste vervolghulp (eigen of professioneel netwerk).

Kenmerken

Gedurende 1 maand: 3 contacten per week, telkens 2 uur lang – tot de leeftijd van 17 jaar

Acties bij contextbegeleiding i.f.v. crisis Omschrijving van de acties
Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind.
Hulpverleningstraject coördineren Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de cliënt steeds de gepaste hulp krijgt.
Planmatig werken Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, begeleidingsplan, behandelplan).
Zorgzame afronding Tegen het einde van een de begeleiding krijgt het thema vervolghulp uitdrukkelijk de aandacht. De begeleidingsperiode wordt overlopen met de gezinsleden en de vraag waarop de gezinsmedewerker focust is of er verder nog hulp nodig is en welke hulp vereist is. Gezinsmedewerkers gedragen zich verantwoordelijk in een zorgzame afronding van de geboden hulp. In de eerste plaats zullen zij, samen met het gezin, de verwijzer responsabiliseren om vervolghulp te organiseren. Nazorg kan eventueel op een flexibele manier georganiseerd worden.
Psycho-sociale begeleiding aanbieden De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en gezinnen.
Bereikbaarheid voor het gezin De gezinnen kunnen beroep doen op een permanentie, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Deze constante bereikbaarheid van hulp biedt de gezinsleden de zekerheid en de veiligheid om de crisis aan te kunnen en om met nieuw gedrag te experimenteren. Elke oproep geeft niet noodzakelijk aanleiding tot een interventie ter plaatse. De telefonische interventies zijn een belangrijke methodische schakel tussen de geplande huibezoeken.
Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven voor de cliënt.
Permanente vraagverheldering organiseren Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld.
Aanklampend werken De organisatie zet methodieken en instrumenten in om ook bij niet-gemotiveerde cliënten en gezinnen de continuïteit van de hulpverlening in stand te houden en de doelstellingen van de hulpverlening te realiseren.
Urgente tussenkomst Het gezin of de aanmelder schat in dat de gezinssituatie zo niet niet verder kan en dat op die manier een of meer minderjarigen uit het gezin geplaatst dreigen te (willen) worden. Alleen een snelle inschakeling van intensief ambulante hulp kan een uithuisplaatsing nog vermijden.
Doelgerichte en planmatige aanpak Crisishulp aan Huis vertoont een duidelijk gefaseerd begeleidingsverloop. De voorspelbaarheid is belangrijk voor alle betrokken partijen. Voor de gezinnen betekent de voorspelbaarheid betrouwbaarheid en dus nieuw vertrouwen in de hulpverlening. Aanmelders kennen het traject van de gezinsbegeleiding en weten op voorhand op welke manier en op welke momenten zij betrokken worden bij de begeleiding. Gezinsmedewerkers krijgen een minimum aan bakens die een houvast zijn in een intensieve en vaak onvoorspelbare begeleiding. De crisisbegeleiding bevat de volgende stappen: aanmeldingsgesprek, eerste huisbezoek, inschattingsperiode die resulteert in een doelstellingenplan, tussentijdse evaluatie en overleg met de aanmelder, inschatting van vervolghulp en afronding van de begeleiding, open eindverslaggeving, eindevaluatie met aanmelder en gezin, voortgangscontrolemoment na zes weken.
Integraal werken Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd).
Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren.
Stimuleren van de eigen krachten De jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen voor de problemen aan te reiken.
Stress-verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties.

Organisatorische randvoorwaarden bij een Crisisbegeleiding in functie van crisis (Crisishulp aan Huis)
Werkbaarheid van een begeleiding In de werkbaarheid van een begeleiding staan drie elementen centraal: de dynamiek van een dreigende breik in het gezin (met andere woorden de noodzaak van een acuut optreden), het akkoord van het gezin, de mogelijkheid van de dienst om een begeleiding op te starten (beschikbare plaats).
Snelheid opstarten van een begeleiding Gezien de eigenheid van een crisissituatie kan een crisisbegeleiding nooit op een wachtlijst staan en legt een dienst Crisishulp aan Huis die ook niet aan. Als er een begeleidingsmogelijkheid is, start een begeleiding snel op. Binnen 24 uur na de aanmelding is er een eerste contact in het gezin.
Intensiteit van een begeleiding Om een crisissituatie het hoofd te bieden, wordt er kort op de bal gespeeld en ligt de intensiteit van het aantal contacten hoog. Een gezinsmedewerker heeft gemiddeld zes contacturen per week in of met het gezin (voornamelijk rechtstreekse contacten, een klein aandeel telefonische contacten). Daarnaast spenderen gezinsmedewerkers per begeleiding gemiddeld acht uur aan aanvullend overleg (intern en extern). Huisbezoeken worden gepland naargelang van de behoeften van het gezin. Het aantal huisbezoeken en de duur ervan variëren gedurende het verloop van de begeleiding.
In de omgeving van een gezin Het gezin wordt begeleid in de eigen leefomgeving. Zo mogelijk wordt de context - gezins, familiaal, sociaal en professioneel - mee betrokken in de begeleiding. De gezinsmedewerker legt voor contacten met het gezin de nodige huisbezoeken af, en werkt samen met andere partners die belangrijk zijn voor het gezin.
Toegankelijkheid Deze typemodule is enkel toegankelijk op verwijzing van het meldpunt crisisjeugdhulp.

 

 

Deze pagina werd laatst aangepast op 03/05/2016