Crisisverblijf in een pleeggezin

Deze typemodule kan gevat worden door het intersectoraal crisishulpprogramma (IJH). In dat geval valt ze samen met de typemodule “crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt)”. Ze kan echter ook los van het crisishulpprogramma worden aangeboden. Hierover gaat onderstaande typemodule. Qua inhoud is het crisisverblijf gelijk aan deze van het crisishulpprogramma IJH met het verschil dat de aanmelding niet verloopt via het meldpunt crisishulp maar rechtstreeks terecht komt bij een dienst voor pleegzorg. Bovendien gaat het hier over een verblijf binnen een gezin.

Art. 4 van het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 stelt dat de Vlaamse Regering bepaalt “welke typemodules (…) rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk zijn, met dien verstande dat minstens de typemodules binnen de ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk zijn”. Dit artikel zal dus verder uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsbesluit m.b.t. de organisatie van pleegzorg. Hierbij kan nog steeds verwezen worden naar de principes rond het onderscheid die geëxpliciteerd staan in het decreet IJH. De bepaling in het decreet dat minstens de typemodules binnen ondersteunende pleegzorg rechtstreeks toegankelijk dienen te zijn, berust op een kwalitatieve overweging die ook binnen het debat rond het onderscheid in IJH kan ingebracht worden (cf. art. 15 van het voorontwerp van het decreet IJH). De argumentatie, geïnspireerd op een insteek van het Kinderrechtencommissariaat (Parl.St.Vl.Parl.2010-2011, nr. 1192/12, 15), is dat ondersteunende pleegzorg, die gefocust is op situationele opvang en waarbij het van bij de start duidelijk is dat een pleegkind na de opvang terug naar huis gaat of naar een andere reguliere opvang, een meer preventief doel heeft en bijgevolg ook snel beschikbaar moet zijn (memorie van toelichting bij het decreet pleegzorg, p. 9). Opmerking: dit veronderstelt natuurlijk dat het UB bij het decreet IJH wel degelijk zal bepalen dat bij de weging ook rekening kan worden gehouden met andere kenmerken van de modules, met name kwalitatieve elementen. Nu staat er dat de VR die andere kenmerken “kan bepalen”.

Kenmerken

2 weken lang 24/24 – tot de leeftijd van 21 jaar