Organisatie Jeugdhulp

infoJH-OV2De realisatie van de Integrale Jeugdhulp in Vlaanderen is een proces dat reeds in 2001 van start is gegaan.

De overheid werkte een overzichtsanimatie uit over de Integrale Jeugdhulp. Klik op het plaatje om de animatie te starten.

Film-MetVereendeKracht-2

 • De Integrale Jeugdhulp is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren. Daartoe reikt Integrale Jeugdhulp het jeugdhulpbeleid een aantal instrumenten aan die elk een vorm van samenwerking installeren tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp organiseren.
  In 2001 gestart als een pilootproject in drie Vlaamse regio’s, opereert Integrale Jeugdhulp sedert 2005 in heel Vlaanderen en Brussel en op meerdere beleidsniveaus.

  Op het Vlaamse niveau worden de zes sectoren sedert 2005 aangestuurd door één centraal Managementcomité voor de Integrale Jeugdhulp. Dat Managementcomité verenigt alle sectorale besturen (Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Algemeen welzijnswerk, VAPH, Geestelijke Gezondheidszorg, Jongerenwelzijn). Daarnaast is er ook een intersectorale Adviesraad voor de Integrale Jeugdhulp. Die vertegenwoordigt het werkveld en de cliënten en brengt rechtstreeks bij de Minister advies uit.

  Via deze nieuwe beleidsorganen werd de voorbije jaren al begonnen met de implementatie van een nieuwe rechtspositie van de minderjarige cliënt. Daardoor heeft die minderjarige voortaan steeds dezelfde cliëntenrechten, in welke sector hij zich ook bevindt. Tegelijk gaven Managementcomité en Adviesraad het startschot voor een intersectoraal uniforme modulering. Die brengt alle hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen voor het eerst op een vergelijkbare manier in kaart. Uiteraard vergemakkelijkt zo’n intersectoraal overzicht de realisatie van andere, vaak regionale facetten van Integrale Jeugdhulp.

  Want net als op het centrale niveau wordt ook in het Brusselse Gewest en in iedere Vlaamse provincie afzonderlijk het beleid van de verschillende sectoren samengebracht. Dat gebeurt in het Intersectorale Regionale Overleg Jeugdhulp (IROJ). Elk IROJ heeft als opdracht een aantal structuren en instrumenten voor samenwerking en afstemming zo goed mogelijk in de specifieke context van haar regio (= provincie) in te planten. Daartoe staat het iedere regio vrij om intersectorale netwerken te vormen, om in samenwerkend overleg  met de cliënten de jeugdhulp te stroomlijnen.

  Het sluitstuk van deze belangrijke hervorming was het omvormen van de bestaande, sectorale toegangspoorten tot meer ingrijpende jeugdhulp (Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en de Provinciale EvaluatieCommissies (VAPH)) tot één intersectorale toegangspoort (01 maart 2014). Zo wordt de hele niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bereikbaar via één en dezelfde procedure. En ook de wijze waarop in de jeugdhulp wordt omgegaan met situaties waarin vrijwillige hulpverlening alleen misschien niet voldoende is, wordt opnieuw en nu op intersectorale leest geschoeid.

 • De doelen van integrale jeugdhulp in Vlaanderen, kort en krachtig in deze prezi.

 • Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) is jeugdhulp die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar je als cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning, … te vragen. Binnen de RTJ maken we een onderscheid tussen twee soorten diensten: Brede instap en probleemgebonden diensten
  • Met brede instap bedoelen we de diensten waar iedereen met gelijk welke vraag terecht kan. M.a.w. het zijn die diensten die als eerste aanspreekpunt gelden wanneer er nog nooit contact geweest is met een hulpverlener.
  • Probleemgebonden diensten zijn diensten die voor iedereen toegankelijk zijn maar die wel gespecialiseerd zijn in bepaalde probleemgebieden. M.a.w. indien hulp of ondersteuning uit brede instap niet voldoende is en het is duidelijk dat één van deze diensten meer gepaste hulp kan aanbieden, kunnen deze diensten aangesproken worden.
  Niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.

 • Niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort.
  De intersectorale toegangspoort (ITP) beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ze bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een indicatiestellingsteam en een team jeugdhulpregie. 
  Aanmelden bij de ITP gebeurt via een jeugdhulpaanbieder door middel van een digitaal A-document. Dit document is terug te vinden op het Vlaams Loket Jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder die het A-document indient is ‘contactpersoon-aanmelder’. Tijdens de wachtperiode alvorens de opstart van de NRTJ blijft hij voor zowel cliënten als de ITP het referentie- en aanspreekpunt. Tevens begeleid hij mee de opstart van de aangevraagde NRTJ.

 • Nog uit te werken:

  • één toegangspoort – één ticket
  • intersectorale combinaties
  • crisishulp

 

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 22/07/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.