IROJ-OVl | Organisatie

Organisatie IROJ Oost-Vlaanderen

05 september 2014

 

IROJ Oost-Vlaanderen

Het IROJ Oost-Vlaanderen is het overkoepelend orgaan van de jeugdhulpaanbieders in de regio Oost-Vlaanderen. Met jeugdhulpaanbieders worden de voorzieningen bedoeld die binnen het toepassingsgebied van het decreet Integrale Jeugdhulp vallen.  Van deze jeugdhulpaanbieders wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdrachten beslist door het IROJ (art. 65, lid 3, decreet Integrale Jeugdhulp). De samenstelling van het IROJ OVl is bepaald door het decreet Integrale Jeugdhulp.

Het IROJ heeft als opdracht om de doelstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp (art. 8) aan te sturen op niveau van de regio Oost-Vlaanderen.   Dit doet ze door overleg en samenwerking te organiseren tussen de jeugdhulpaanbieders.

De opdrachten krijgt het IROJ van het Management Comité. Naast de opdrachten geformuleerd vanuit het Management Comité, organiseert het IROJ zich om in te spelen op de regionale noden en de hieraan gekoppelde acties. De informatie uitwisseling tussen het IROJ en het Management Comité verloopt via de vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in het IROJ.

De voorbereidingen van het IROJ gebeuren in overleg tussen de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen en de vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in het IROJ.

Het IROJ OVl heeft beslist, in het kader van de uitvoering van haar opdrachten,  te werken met reflectiegroepen ouders en minderjarigen, netwerken jeugdhulp, crisisjeugdhulp en tijdelijke of permanente thematische werkgroepen (zoals STENT).

 

Netwerken Jeugdhulp [Netwerkoverleg]

Om tegemoet te komen aan een gebiedsgerichte werking, werkt het IROJ met 3 netwerken jeugdhulp (Aalst-Oudenaarde, Deinze-Eeklo-Gent, Waas-Dender). Alle jeugdhulpaanbieders die binnen dit gebied vallen, maken automatisch deel uit van dit netwerk.

Het netwerk organiseert zich in een netwerkoverleg. Het IROJ adviseert om minimaal een afvaardiging van de sectoren gevat onder het decreet IJH te laten deelnemen aan het netwerkoverleg. Het netwerkoverleg kan, afhankelijk van de agenda, beslissen om het overleg uit te breiden met relevante actoren.

De netwerken krijgen vragen geformuleerd door het IROJ. Het concretiseren van de vraag, geformuleerd vanuit het IROJ gebeurt op het niveau van het netwerk.

Naast het concretiseren van de opdrachten uit het IROJ hebben de netwerkgroepen een belangrijke signaalfunctie van lokale noden naar het IROJ en kunnen zij acties ontwikkelen om aan de noden tegemoet te komen.  De informatie uitwisseling tussen het IROJ OVl en de netwerken krijgt gestalte via een vertegenwoordiging uit de drie netwerken jeugdhulp in het IROJ.

Het netwerkoverleg jeugdhulp is samengesteld uit minimaal één vertegenwoordiger van de sectoren gevat onder het decreet Integrale Jeugdhulp en kan desgewenst uitgebreid worden met jeugdhulpaanbieders uit sectoren buiten Integrale Jeugdhulp. Per lid is er ook een plaatsvervanger voorzien. Het netwerkoverleg bepaalt het maximaal aantal leden. Het netwerkoverleg kiest zijn voorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van het netwerkoverleg wordt in overleg met het Provinciebestuur opgenomen door de RWO coördinatoren.

Ieder netwerkoverleg kan een huishoudelijk reglement uitwerken binnen de krijtlijnen van het IROJ OVl.

 

Netwerk crisisjeugdhulp

Het netwerk crisisjeugdhulp werkt op niveau van de regio Oost-Vlaanderen  en heeft als doel om in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien (doelstelling 5, art. 8 decreet IJH).  Alle jeugdhulpaanbieders die crisisjeugdhulp aanbieden maken automatisch deel uit van dit netwerk.  Ook het netwerk crisisjeugdhulp werkt met een netwerkoverleg die de doelstelling concreet maakt op maat van het netwerk.  Naast een vertegenwoordiging van de jeugdhulpaanbieders die crisisjeugdhulp aanbieden wordt de overleggroep aangevuld met een vertegenwoordiging van de aanmelders.  Waar relevant beslist de overleggroep om bijkomende actoren uit te nodigen.  Ook voor de overleggroep crisisjeugdhulp is de signaalfunctie naar het IROJ een belangrijke opdracht en krijgt de wisselwerking concreet vorm door de deelname van een vertegenwoordiging uit de overleggroep crisisjeugdhulp aan het IROJ.

Het netwerkoverleg crisis kan tijdelijke werkgroepen oprichten in functie van het uitvoeren van de opdrachten.

 

Reflectiegroepen ouders en minderjarigen in de jeugdhulp

Om te komen tot de realisatie van gebruikersparticipatie op elk niveau zijn de cliëntvertegenwoordigers de partners bij uitstek voor de inbreng van het cliëntperspectief.  Ze nemen deel aan het IROJ en worden voor het uitoefenen van deze taak ondersteund door een reflectiegroep ouders en minderjarigen.  Naast de ondersteuning van de cliëntvertegenwoordigers kunnen deze reflectiegroepen ook inhoudelijk thema’s uitwerken en adviezen formuleren t.a.v. het IROJ en de overleggroepen jeugd- en crisishulp.

 

Werkgroepen

Zowel op niveau van het IROJ als op niveau van de overleggroepen kunnen tijdelijke/permanente, thematische werkgroepen worden gevormd met een duidelijk afgebakende opdracht.  De overlegstructuur die de werkgroep opstart, bepaalt de opdracht, samenstelling en termijn.

 

Verhouding tot andere overlegstructuren m.b.t. jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders maken deel uit van de structuren van het IROJ maar ook van andere sectorale en intersectorale overlegfora die betrekking hebben op jeugdhulp.  Daarom is een goede afstemming met deze fora essentieel.  Het realiseren van deze afstemming behoort tot de verantwoordelijkheid van elke jeugdhulpaanbieder en wordt meegenomen als expliciete opdracht van de leden van het IROJ en de overleggroepen.

Deze pagina is laatst aangepast op 21/07/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.