Afdeling Continuïteit en Toegang

De volgende opdrachten worden voortaan opgenomen door de afdeling ACT:

 • De organisatie tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort
 • Erkenning en financiering van de MDT
 • Toegang tot en werking  van de crisisnetwerken
 • Toegang tot de gemeenschapsinstellingen
 • Hulpcontinuïteit van de jeugdhulp

Hieronder worden deze opdrachten kort toegelicht.

 • Het decreet Integrale jeugdhulp maakt een onderscheid tussen rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De stap naar meer ingrijpende (niet-rechtstreeks toegankelijke) hulp wordt pas gezet als er geen andere optie meer is. De medewerkers van de intersectorale toegangspoort beslissen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod en faciliteren de toegang tot die hulp.
  Er is één toegangspoort per regio en deze bestaat uit een team indicatiestelling, een team jeugdhulpregie en een administratief team onder leiding van de regiocoördinator. Het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. Het team jeugdhulpregie zoekt het meest passende en beschikbare hulpaanbod. INSISTO is het elektronische aanmeldings- en registratiesysteem van de intersectorale toegangspoort voor alle aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 • De afdeling ACT staat in voor de erkenning en de financiering van de multidisciplinaire teams en voor het opmaken en implementeren van de geldende kwaliteitseisen.

 • De afdeling volgt de werkzaamheden van de crisisnetwerken beleidsmatig op en neemt in dialoog met de netwerken beleidsmatige initiatieven in functie van efficiëntie en effectiviteit van de crisisjeugdhulp in Vlaanderen.

  In de regio’s wordt crisishulp opgenomen door de meldpunten en de inzet van voorzieningen in de hulpprogramma‘s. De intersectorale toegangspoort ondersteunt in tweede lijn en faciliteert de intersectorale afstemming over een efficiënte crisishulp.

 • Het centraal informatie– en aanmeldpunt (CAP) regelt de instroom in de gemeenschapsinstellingen en zorgt zo voor een optimaal gebruik van de beschikbare plaatsen. Het helpt jeugdrechters en consulenten om snel geschikte opvang te vinden, met tijdswinst en een grotere efficiëntie tot gevolg.

 • De afdeling ACT – vertegenwoordigd door een collega per regio en een stafmedewerker op Vlaams niveau – zal procesmatige ondersteuning bieden aan de Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en de regionale netwerken inzake uitwerking en implementatie van afspraken die de continuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede komen. Dit zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook zal de afdeling instaan voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. In elke regio coördineert een medewerker van de afdeling deze activiteiten.

 

Bron: Berichtenblad ACT - 01/09/2016 (Berichtenblad van Jongerenwelzijn)

Deze pagina werd gepubliceerd op 01/09/2016