IRPC

Intersectorale prioriteitencommissie

Bij de opstart van de intersectorale toegangspoort wordt per regio één intersectorale prioriteitencommissie (IRPC) opgericht die instaat voor prioritering van aanvragen met een typemodule handicap. De werking van de IRPC is gebaseerd op de werking van de RPC’s binnen het VAPH.

 

 • Opdracht van het IRPC

  De opdrachten van de IRPC kaderen in het besluitvormingsproces over prioritering van aanvragen met een typemodule handicap bij de intersectorale toegangspoort, met uitzondering van dossiers onder de bevoegdheid van de jeugdrechter.

  De opdrachten van de IRPC op casusniveau zijn:

  • het al dan niet toekennen van prioriteit aan de aanvraag (zorg in natura of PAB)
  • het al dan niet toekennen van een PAB aan een geprioriteerde hulpvraag
  • het al dan niet toekennen van een persoonsvolgende convenant (PVC) aan een geprioriteerde hulpvraag

   

  Daarnaast heeft de IRPC de opdracht om een beleidsmatige bespreking te houden over hulpvragen die omwille van hun complexiteit heel moeilijk tot gepaste hulpverlening komen. Van het IRPC wordt verwacht dat zij zicht houdt op de wijze waarop de collectieve verantwoordelijkheid in de regio voor deze hulpvragen effectief is. Concreet gebeurt dit via rapportering en beleidsadvisering aan het IROJ.

 • Wie zetelt er in de intersectorale regionale prioriteitencommissie?

  Het IRPC is als volgt samengesteld:

  1. Categorie 1. twee vertegenwoordigers van de gebruikers van de jeugdhulp;
  2. Categorie 2. een vertegenwoordiger van de jeugdhulpaanbieders van de sectoren Kind & Gezin, VAPH en bijzondere jeugdbijstand (één per sector);
  3. Categorie 3. een vertegenwoordiger van de erkende multidisciplinaire teams;
  4. Categorie 4. de regiocoördinator van de toegangspoort;
  5. Categorie 5. een vertegenwoordiger van de gemandateerde voorzieningen in de regio
  6. Categorie 6. een vertegenwoordiger van het VAPH in de regio.

   

  De IRPC komt rechtsgeldig samen als minstens één van de leden uit categorie 1, 2 & 3 aanwezig is, als het lid van categorie 4 aanwezig is en als minstens één van de leden uit categorie 5 en 6 aanwezig is. Een vertegenwoordiging van de jeugdhulpregie die de vergadering voorbereidt, neemt deel aan de vergadering.

   

  Het managementcomité Integrale Jeugdhulp benoemt de leden van het IRPC. Voor elk lid is er een plaatsvervangend lid.

 • Werking

  De IRPC komt minstens maandelijks samen, tenzij er geen enkel dossier in aanmerking komt voor bespreking.

  De leden kiezen onder zich een voorzitter. Wanneer de voorzitter niet aanwezig kan zijn op de vergadering, neemt de regiocoördinator van de toegangspoort het voorzitterschap waar.

  De administratieve ondersteuning van de IRPC gebeurt door het team jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort. Het team jeugdhulpregie heeft volgende taken bij het behandelen van dossiers:

  • Op basis van Vlaamse criteria een voorstel uitwerken voor de prioriteit waarmee de hulpvraag moet worden behandeld;
  • Voor hulpvragen waar wordt voorgesteld prioriteit toe te kennen, indien nodig het voorstel te hechten voor het toekennen van een persoonsvolgende convenant;
  • Een onderscheid maken tussen afroep- en discussiedossiers.

   

  De jeugdhulpregisseur doet een voorstel voor prioritering rekening houdende met de geldende quota en beschikbare middelen voor PAB en PVC. De IRPC neemt de definitieve beslissing inzake prioritering.

  Alle leden van de IRPC krijgen uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de vergadering de nodige informatie in verband met de geagendeerde discussiedossiers.19 Het gaat om het A-document, het ISV en de priorchecklist.

  Op de IRPC licht de jeugdhulpregisseur het dossier toe aan de leden van de IRPC. Het is de IRPC die op het einde van de vergadering de formele eindbeslissing neemt over het toekennen van een prioriteit. Het dient hierbij minstens rekening te houden met de Vlaamse prioriteitscriteria.

  De IRPC dient daarnaast ook rekening te houden met het quotum dat de intersectorale toegangspoort hanteert en voor aanvragen PAB en PVC dient de IRPC rekening te houden met de beschikbare regionale middelen.

  De leden van de IRPC streven naar consensus. Bij onenigheid wordt er gewerkt via stemming. Alle leden hebben elk één stem en de IRPC beslist met gewone meerderheid. De minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken worden op de hoogte gebracht van de beslissing van de IRPC.

  Het managementcomité stelt een huishoudelijk reglement op dat meer in detail de werking van de IRPC bepaalt.

 

Bron: Werkingsprocessen in de intersectorale toegangspoort - versie okt. 2014
Deze pagina is laatste aangepast op 24/07/2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.