VIST

De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing

Een bijzondere categorie van aanvragen die hier apart wordt toegelicht, zijn de aanvragen voor een versnelde indicatiestelling en toewijzing – de zogenaamde VIST. Een VIST kan aangevraagd worden in vier situaties:

 1. Een urgente situatie waarin er een tekort is aan aangeleverde diagnostiek: de VIST-diagnostiek:
  1. situaties waarin de aangewezen diagnostiek niet-rechtstreeks toegankelijk is;
  2. uitzonderlijke situaties waarin de aangewezen diagnostiek wel rechtstreeks toegankelijk is maar waar niet gewacht kan worden met de opstart van de hulp omwille van externe factoren (bv. waar er een koppeling is de opstart van de hulp en de opstart van het onderwijstraject).
 2. Een urgente situatie waarin er vraag is naar time-out, verder de VIST-time out
 3. In geval van noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit crisisjeugdhulp, verder de VIST-Crisisjeugdhulp (CJ).
 4. In geval van een aanvraag specifieke acties voor de versterking van de draagkracht

Voor elk van de vier VIST-procedures het akkoord van de cliënt vereist. De versnelde indicatiestelling en toewijzing staat niet ter beschikking van de jeugdrechtbank, met uitzondering van de VIST diagnostiek. Aanvragen die via een VIST worden ingediend en die een vraag bevatten naar hulpverlening voor minderjarigen met een handicap, moeten niet worden voorgelegd aan het IRPC.

De 4 VIST-procedures:

 • Dit deel moet nog afgewerkt worden.

 • Dit deel moet nog afgewerkt worden.

 • Dit deel moet nog afgewerkt worden.

 • VIST in een situatie waarin er vraag is naar specifieke acties

  De specifieke acties waarvan sprake, moeten dienen voor de versterking van de draagkracht van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige. Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de aanmelder heeft een ondersteuningsplan opgesteld;
  • door gebruik te maken van de specifieke acties, wordt het inzetten van meer ingrijpende jeugdhulpverlening vermeden;
  • de specifieke acties worden niet aangewend om een feitelijk ononderbroken uithuisplaatsing te realiseren;
  • de specifieke acties worden niet gebruikt voor een louter financiële tegemoetkoming;
  • akkoord van de cliënt.

  De inzet van middelen voor financiering van ‘specifieke actie(s)’ kan gecombineerd worden met de inzet van andere modules rechtstreeks – of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Maar ook dan moet aangetoond worden dat het beroep dat gedaan wordt op de specifieke acties bijdraagt tot het vermijden van het inzetten van meer ingrijpende hulp. In principe kan een VIST SA niet gecombineerd worden met de inzet van het persoonlijke assistentiebudget.

  Het ondersteuningsplan, waarvan de informatie wordt geïntegreerd in het A-document, bevat volgende informatie:

  • een omschrijving van de mogelijkheden van de betrokken jeugdhulpaanbieders en van het cliëntsysteem;
  • een omschrijving van de mogelijkheden van de dienstverleners die door de middelen ‘specifieke acties’ zouden worden ingezet en hoe de inzet ervan een bijdrage zal leveren aan de versterking van de draagkracht van het cliëntsysteem zodat meer ingrijpende hulpverlening vermeden wordt. In het A-doc wordt dit ingevuld onder het tabblad ‘vraagverheldering’ bij het luik ‘aanmelder’ in het vak ‘gewenste hulp’; e
  • een begroting van de kosten van de specifieke acties. In het A-doc in te vullen in het vak ‘opmerkingen’ bij het voorstel van indicatiestelling. De totale kostprijs moet steeds vermeld worden alsook, indien relevant de uur- of dagprijs;
  • een verduidelijking waarom gekozen wordt voor deze vorm van dienstverlening en op welke wijze de aanvrager zal instaan voor de opvolging en evaluatie;
  • een werkplan met de engagementen van de betrokken partijen.

  De dienstverlening waarvoor financiering wordt aangevraagd, bestaat steeds uit een aanbod van hulp- , zorg- en dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij het welzijn van minderjarigen.

  Om te kunnen inschatten of een financiering via VIST SA is aangewezen, is een toelichting noodzakelijk bij de financiële situatie van de aanvrager met vermelding van eventuele ontvangen uitkeringen – dit laatste is nodig om te kunnen nagaan of er geen andere financiële tussenkomsten mogelijk zijn die een gelijkaardig effect hebben en waar de aanvrager recht op heeft. In het A-doc kan 7 dit ingevuld worden in het luik ‘diagnostische gegevens/problematisch functioneren/ in het vak ‘bevindingen’ voor het luik ‘materiaal en financieel’. Hier moet ook aangegeven worden dat er geen andere financiële tussenkomsten mogelijk zijn die eenzelfde effect hebben.

  Het team indicatiestelling behandelt de aanvraag binnen de dertig werkdagen. De dossierverantwoordelijke van het team indicatiestelling voert de inhoudelijke check uit op de aanvraag. Indien het team indicatiestelling akkoord gaat met de aanvraag, indiceert het de bijhorende typemodule met geldigheidstermijn waarvoor de middelen kunnen worden ingezet. Het team indicatiestelling bepaalt eveneens het maximumbudget dat kan worden ingezet en vult dit in op het ISV bij ‘algemene voorwaarden’.

  Het team indicatiestelling houdt hierbij rekening met de soort ondersteuning en de hieraan gekoppelde bedragen die maximaal kunnen ingezet worden in het kader van specifieke acties. Indien wenselijk, kunnen de bedragen die het team indicatiestelling vastlegt, beperkt worden wanneer de ouders zelf nog een bijdrage kunnen leveren voor de betaling van de dienstverlening.

  Soort Dienst- hulpverlener Uitbetaalde subsidie Maximum tarief
  Internaat verblijf Gemeenschapsinternaten  Vastgelegd door scholengroepen  
  Internaat verblijf Stedelijk/gemeentelijk/ provinciaal onderwijs Vrij onderwijs   Max./schooldag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)
  Vakantiekamp: Schoolvakanties Private organisaties Werkelijk bedrag Max./kampdag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)
  Familiehulp    Private organisaties, openbare organisaties, OCMW Werkelijk bedrag Max.: 11€/uur Max. 12u/week
  Korte opvang: Kinderdagopvang, vakantieopvang Private en openbare organisaties Werkelijk bedrag Max./dag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)
  Speelpleinen Stedelijke of gemeentelijke organisaties, private organisaties Vastgelegd door organisaties. Werkelijk bedrag Max./dag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)
  Schoolmaaltijden  Scholen Vastgelegd door school  
  Voor- en naschoolse opvang    Scholen, private, stedelijke of gemeentelijke organisaties Werkelijk bedrag Max./dag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)
  Psychotherapie    CGG, private hulpverlening Remgeld/honorarium Max. 50€ sessie
   Andere    Niet gemoduleerd aanbod    Max./dag: 16,94€ (-12) 18,43€ (+12)

   

  Het team Jeugdhulpregie gaat na of de specifieke acties gerealiseerd kunnen worden (m.a.w.: gaat na of er nog middelen beschikbaar zijn). Als de specifieke acties niet gerealiseerd kunnen worden binnen de vijftien werkdagen, maakt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel op. Als de specifieke acties gerealiseerd kunnen worden, maakt hij een jeugdhulpverleningsbeslissing. In die jeugdhulpverleningsbeslissing wordt het bedrag vermeld, alsook de begunstigde(n), de periode waarin de middelen ingezet kunnen worden en de doelstelling. Het team jeugdhulpregie brengt ook de betrokken dienstverlener op de hoogte van de jeugdhulpbeslissing en bezorgt de nodige informatie voor de facturatie aan het agentschap Jongerenwelzijn.

  Merk op: De VIST-SA kan niet aangevraagd worden vanuit de gerechtelijke jeugdhulp.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.