Overgang meerderjarigenhulp VAPH

NRT-VAPH

 

Onder bepaalde omstandigheden kan de begeleiding, het verblijf of de dagopvang na 21 jaar worden verdergezet in een minderjarigenvoorziening. De verderzetting van verblijf of dagopvang moet tijdig aangevraagd worden bij de toegangspoort. Meer informatie hierover is te vinden in de informatienota MDT.

 

 

 

 • Een aanvraag tot verlenging kan gebeuren voor personen die op de leeftijd van 21 jaar nog steeds in een semi-internaat, internaat , OBC of MFC verblijven. Zij kunnen gebruik maken van wat bekend staat als ‘mobiele vervolgondersteuning’. Zij kunnen niet langer verblijven in de voorziening maar kunnen door hen wel verder begeleid worden in een andere setting, opdat de ondersteuning niet van de ene dag op de andere wegvalt. In deze gevallen gaat het om ambulante/mobiele begeleiding.

  In de vroegere context binnen het VAPH moest deze verlenging niet expliciet aangevraagd worden, en kon de voorziening zelf de prestaties registreren. Deze regeling blijft van kracht binnen de context van IJH. D.w.z. zo lang het enkel gaat om een verlenging van de typemodule ‘mobiele/ambulante begeleiding aan PmH’s’, moet de voorziening enkel kunnen aantonen aan zorginspectie dat de jongvolwassene voor 21 jaar gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning vanuit een semi-internaat, internaat, OBC of MFC om aanspraak op deze ondersteuning te kunnen maken. Voor deze ondersteuning is er een rechtstreeks toegankelijke typemodule aangemaakt. MDT’s dienen voor deze situaties dus geen acties te ondernemen.

 • Een aanvraag tot verlenging van de jeugdhulp na de leeftijd van 21 jaar kan ook, conform het BVR kwetsbare jongvolwassenen, gebeuren in enkele zeer specifieke situaties en enkel voor personen die reeds ondersteuning genieten van een semi-internaat, internaat, OBC of MFC. Bij deze aanvragen gaat het om een verlenging van verblijf en/of dagopvang in de voorziening (= verschillend van de situatie hierboven beschreven).

  • Een verlenging verblijf binnen een MFC is mogelijk indien:
   • De jongvolwassene na de leeftijd van 21 zijn schoolloopbaan wenst af te ronden;
   • OF
   • De jongvolwassene in aanmerking komt voor een voorziening voor meerderjarigen, hij beschikt reeds over een gunstige PEC-beslissing voor “tehuis niet-werkenden bezigheid (z80)” of “tehuis nietwerkenden nursing (z85)”, maar kan er voorlopig nog niet terecht.
  • Een verlenging dagopvang binnen een MFC is mogelijk indien:
   • De jongvolwassene na de leeftijd van 21 jaar zijn schoolloopbaan wenst af te ronden;
   • OF
   • De jongvolwassene in aanmerking komt voor een voorziening voor meerderjarigen, hij beschikt reeds over een gunstige PEC-beslissing voor “dagcentrum (z76)”, “tehuis werkenden (z71)”, “tehuis niet-werkenden bezigheid (z80)” of “tehuis niet-werkenden nursing (z85)”, maar kan er voorlopig nog niet terecht.
  • Een verlenging Observatiecentrum (OBC) of diagnostiek binnen een MFC is mogelijk indien:
   • Het diagnostisch traject nog niet is afgerond.
   • De jongvolwassene na de leeftijd van 21 zijn schoolloopbaan wenst af te ronden

   

  • Opgelet ! Minderjarigen met enkel doelgroep GES kunnen enkel een verlenging aanvragen met als doel hun schoolloopbaan af te ronden. Ze kunnen namelijk nooit beschikken over een goedkeuring z71, z76, z80 of z85. Het VAPH heeft geen ondersteuningsaanbod binnen meerderjarigenhulp voor personen met enkel een GES problematiek.

   

  Naargelang de individuele situatie van de PmH kunnen via deze regeling de volgende typemodules verlengd worden:

  • Schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
  • Schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
  • Behandeling voor minderjarigen met een handicap (middenfrequentie en hoge frequentie)
  • Training voor minderjarigen met een handicap (middenfrequentie en hoge frequentie)
  • Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage frequentie)
  • Verblijf voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)
  • Verblijf voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap
  • Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap
  • Mobiele/ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)

 • Enkel personen die ondersteuning hebben gekregen van een semi-internaat, internaat, OBC of MFC kunnen een verlenging aanvragen voor ondersteuning na de leeftijd van 21 jaar. De verlenging moet evenwel ingediend worden voor de leeftijd van 21 jaar. Indien de aanvraag te laat komt, loopt men het risico dat de subsidiëring voor een korte periode wegvalt.

  Voor mobiele/ambulante begeleiding is een nieuwe aanvraag niet nodig.

 • De aanvraag moet via een A-doc (of herindicatie) ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort van de regio waar de jongvolwassene gedomicilieerd is. Immers, het ISV voor verblijf, dagopvang of diagnostiek is in principe beperkt tot 21 jaar en zal moeten verlengd worden.

  Uit het A-doc moet duidelijk blijken dat het gaat om de verlenging van een reeds vastgestelde ondersteuningsnood en dat de PmH voldoet aan een van de bovenstaande situaties. Er dienen geen bijkomende documenten (een attest van de school, een attest van het OBC ivm het begeleidingstraject of een beslissing van de PEC rond z71, z76, z80 of z85) aan het A-doc toegevoegd te worden, de CPA draagt evenwel de verantwoordelijkheid dat aan de uitzonderlijke criteria voldaan werd. Het team indicatiestelling zal de aanvraag beoordelen.

  Gezien het louter om de herindicatiestelling van reeds gekende typemodules gaat, komt er niet steeds extra diagnostiek aan te pas. Dat wil zeggen dat zowel een MDT als een jeugdhulpaanbieder deze uitzonderlijke vraag tot verlenging kan indienen. In de praktijk zal het vaak de voorziening zelf zijn die de aanvraag doet.

 • Indien aan alle gestelde voorwaarden (beëindigen schoolloopbaan of PEC- ticket volwassenen of attest voorziening zelf) is voldaan, kan een ISV opgemaakt worden dat wordt overgemaakt aan het team jeugdhulpregie. Het team jeugdhulpregie zal vervolgens een jeugdhulpbeslissing opmaken. Deze beslissing sluit aan bij de vorige beslissing en is geldig tot de leeftijd van 26 jaar (= tot de dag vóór de 26ste verjaardag), op voorwaarde dat de aanvraag voor de verlenging tijdig gebeurde.

  Indien niet voldaan is aan de voorwaarden (beëindigen schoolloopbaan – ticket volwassenen – attest voorziening zelf) kan door de toegangspoort geen NRTJ worden toegekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.