Brede Instap

rt

Diensten Brede Instap

De diensten ‘Brede Instap’ bieden hulp aan cliënten los van probleemkenmerken, met andere woorden: elke minderjarige, ouder of opvoedingsverantwoordelijke, kan met om het even welk probleem van de minderjarige naar een dienst ‘Brede Instap’ stappen. De dienst zal in overleg met de rechtstreeks betrokkenen zelf hulp bieden, of doorverwijzen naar een andere organisatie of dienst indien ingeschat wordt dat deze organisatie/dienst meer geschikt is om een antwoord te bieden op de hulpvraag.

We onderscheiden de volgende diensten ‘Brede Instap’:

 • Alle eerstelijnsdiensten (huisartsen, paramedici, ziekenhuizen, OCMW’s, …)
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Jongeren adviescentra (JAC)
 • Consultatiebureaus van Kind en Gezin
 • Inloopteams van Kind en Gezin (bv. kansarme gezinnen preventief ondersteunen bij de opvoeding).

Diensten Gespecialiseerde hulp

We onderscheiden de diensten ‘Brede Instap’ als rechtstreeks toegankelijke diensten van de andere rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpdiensten waarvoor geen ticket van de intersectorale toegangspoort nodig is en die een hulpaanbod hebben voor specifieke problemen. We spreken in dit geval van ‘probleemgebonden diensten’ of ‘gespecialiseerde hulp’:

 • CLB’s: zij bieden o.a. ook begeleiding en diagnostiek …
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), meer bepaald hun minderjarigenwerkingen (bv. rouwverwerking bij kinderen)
 • De diensten Thuisbegeleiding van het VAPH
 • De Diensten OndersteuningsPlan van het VAPH (DOP) (bv. bij een vermoeden van handicap)
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) (bv. voor thuisbegeleiding voor ouders met jonge kinderen en voor tijdelijke opvang wanneer de ouders of opvoedingsverantwoordelijken daar tijdelijk niet toe in staat in)
 • De Organisaties voor Bijzondere jeugdzorg (OVBJ) voor de modules ‘Contextbegeleiding’ (‘laagintensief’ en ‘regulier’ zowel van de thuisbegeleidingsdiensten als van de dagcentra en van de residentiële voorzieningen) en de module ‘Dagbegeleiding in groep’ (van de dagcentra).
 • Nieuwe typemodule brede instap

  De brede instap vervult een belangrijke rol in het nieuwe jeugdhulplandschap. Het is een plek waar kinderen, jongeren, hun ouders, personen uit hun leefomgeving en hun opvoedingsverantwoordelijken, die de weg naar de jeugdhulp moeilijk vinden, terecht kunnen met eender welke hulpvraag.  Samen met de cliënt zoekt de hulpverlener van de brede instap uit wat er aan de hand is, samen zoeken ze naar het meest passende antwoord. Wanneer dat nodig is –want de brede instap is geen verplichte tussenstap-, begeleidt de hulpverlener de cliënt naar het meest geschikte aanbod, zowel in de jeugdhulp als daarbuiten.
   
  Het in de praktijk brengen van de opdracht brede instap blijkt echter niet evident. Wat betekent het concreet om tot de brede instap te behoren? Welk aanbod wordt hier exact mee bedoeld? Hoe verhouden de diensten brede instap zich tot elkaar en tot de andere spelers in het landschap? Wat mogen cliënten verwachten van dit aanbod? En hoe maken we dit bekend?
  Van oktober 2014 tot juli 2015 liep het Departement WVG, samen met de betrokken administraties (Welzijn en Samenleving, Kind en Gezin en het Departement Onderwijs en Vorming), de koepels en het werkveld, een pad om een antwoord te formuleren op de gestelde vragen en om zo de onduidelijkheden in het aanbod uit te klaren. Dit resulteerde in een vernieuwd profiel voor de brede instap. Met dit nieuwe profiel maken de betrokken sectoren duidelijk wat cliënten  van het aanbod brede instap kunnen verwachten en hoe de hulpverleners van de brede instap zich tot de andere spelers willen verhouden. Dit nieuwe profiel werd vertaald in een intersectorale typemodule brede instap. Deze intersectorale module vind je hier.
  Bron: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/nieuws/Paginas/Nieuwe-typemodule-brede-instap.aspx 

 • Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school

  Deze typemodule omschrijft het breed onthaal en vraagverheldering voor kinderen en jongeren, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school, het aanbieden van de instapprocedure (los van probleemkenmerken). Cliënten moeten niet behoren tot het werkgebied van het CLB en moeten niet ingeschreven zijn in een kleuter-, lagere of secundaire school of een voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht erkende vorming.

 • Nog af te werken.

 • Nog af te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.