Cultuurgevoelige jeugdhulp

Cultuurgevoelige jeugdhulp

Er gebeuren nu reeds heel wat inspanningen om de toegankelijkheid van de jeugdhulp te verbeteren. Ondanks de inspanningen die worden geleverd om etnisch-culturele minderheden (ECM) aansluiting te laten vinden bij de jeugdhulpverlening, zien we dat deze aansluiting moeilijk verloopt. Culturele verschillen en taalverschillen, religie, migratiegeschiedenis, verblijfsduur, racisme en discriminatie,… zorgen er mee voor dat de toegankelijkheid tot hulpverlening minder evident is voor deze doelgroep. Het omgaan met deze doelgroep vergt een specifieke expertise. Momenteel is er vaak een tekort aan ervaring en stellen we vast dat maatwerk, waarbij er vertrokken wordt vanuit de noden en verwachtingen van de cliënt, absoluut noodzakelijk is. Hulpverleners weten niet altijd hoe ze met interculturele verschillen of met de eigenheid van ECM-jongeren en hun gezinnen moeten omgaan.

Toegankelijkheid verhogen van de jeugdhulp is ook werken aan een betere bekendmaking en het versterken van het vertrouwen in het hulpaanbod. Dit kan enkel slagen wanneer het bestaande hulpaanbod zichzelf onder de loep neemt en zich de vraag stelt of hun aanbod wel aangepast is aan dat wat minderheden nodig hebben. Dat gebeurt best in dialoog met de doelgroep zelf. Via federaties en zelforganisaties van ECM, brugfiguren en toeleiders kunnen we de directe dialoog aangaan met de doelgroep. Hun participatie maakt de doelstelling ‘zorg op maat’ reëel en concreet.

Project cultuurgevoelige jeugdhulp

Het project cultuurgevoelige wil de toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening ten aanzien van ECM verbeteren, door de expertise, die nu verdeeld is over verschillende sectoren, in een netwerk en ondersteund door een helpdesk beschikbaar te maken.

De bedoeling is dat hulpverleners er terecht kunnen om concrete ondersteuning bij casussen te vragen: consult, bemiddeling, tolken, relevante informatie, … . Dit moet leiden tot een integrale ondersteuning van deze jongeren in het zoeken van gepaste jeugdhulp vertrekkende vanuit de noden van de groep zelf.

Momenteel wordt dit expertisenetwerk uitgebouwd in twee steden: Antwerpen en Brussel. Op basis van deze ervaringen zal na afloop van het project (juni 2014) een rapport met beleidsaanbevelingen opgemaakt worden. Op basis van de registratie en de ervaringen van de helpdesk, het expertise-netwerk en het werkveld wensen we te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Op die manier wil het project cultuurgevoelige jeugdhulp ook werken aan een model- of voorbeeldproject dat inspirerend is voor andere regio’s en op termijn op Vlaams niveau de nodige ondersteuning krijgt.