Participatie in IJH

​Participatie van minderjarigen en ouders is een belangrijke doelstelling van de integrale jeugdhulp. Hulpverlening werkt pas als cliënten er sterk in betrokken zijn. Het is ook een fundamenteel recht van elke hulpvrager.

Voor de participatie in de individuele hulpverlening zijn in de eerste plaats hulpverleners en voorzieningen aan zet. De overheid ondersteunt en formuleert het kader voor hun handelen. Zo leggen het  decreet integrale jeugdhulp en het decreet rechtspositie van de minderjarige de rechten van minderjarigen en ouders vast, en bepalen ze participatieve doelstellingen.  In de verschillende beschikbare instrumenten, zoals cliëntoverleg, bemiddeling, … zijn participatieve processen ingebouwd. Het belang van een participatieve basishouding vormt de rode draad doorheen de vormingen die het departement aan het werkveld aanbiedt. Als sluitstuk volgt inspectie de toepassing van de regelgeving op.

Ook op beleidsniveau  zijn cliënten actief betrokken bij de besluitvormingsprocessen. Zij hebben immers heel wat te vertellen over de manier waarop de hulpverlener zijn cliënten best bejegent en over de organisatie van de zorg. Cliëntvertegenwoordigers uit diverse cliëntorganisaties, nemen deel aan de structurele overleggen. Ze krijgen ondersteuning  in het opnemen van die opdracht. Samen met de cliëntvertegenwoordigers en hun achterban, werkt de afdeling beleidsontwikkeling van het  departement WVG cliënttoetsen uit en formuleert adviezen over verschillende thema’s . Vanuit de voortdurende dialoog tussen overheid en cliëntvertegenwoordigers wordt gaandeweg gebouwd aan een participatieve jeugdhulp.

Om de participatie van cliënten en cliëntorganisaties te versterken, werken al de betrokkenen aan de uitbouw van een intersectoraal, interregionaal cliëntenforum. Dit forum kan de belangen van cliënten verdedigen, hen op beleidsniveau vertegenwoordigen en zorgen voor de nodige ondersteuning van vertegenwoordigers.
In juni 2015 publiceerde sociaal.net een artikel dat dit hele participatieproces beschrijft.
Bron: www.jeugdhulp.be