Residentieel aanbod

1. K-Diensten

Een K-dienst is een zorgeenheid van een Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) of van een Algemeen of Universitair Ziekenhuis (AZ of UZ) die zorg biedt aan kinderen en jongeren (leeftijd doorgaans tussen 6 en 18 jaar). Een K-dienst biedt de mogelijkheid tot volledige opname; dat wil zeggen dat de
kinderen en jongeren dag en nacht op de K-dienst verblijven voor observatie of behandeling of
beiden. Daarnaast behoren ook dagbehandeling, nachthospitalisatie (vervolgbehandeling), poliklinisch en outreachend werken tot het aanbod van een aantal K-diensten.

De Kaap De Kaap is een dienst kind- en jeugdpsychiatrie met 24 residentiële bedden (waarvan 1 crisisbed) en 8 K-nachtbedden.
De Kaap is een zorgeenheid van PC Caritas.

Fioretti Fioretti is de enige K-dienst in Vlaanderen met een specifiek aanbod voor jongens en meisjes met een licht verstandelijke handicap in combinatie met een bijkomende psychiatrische aandoening.
De zorgeenheid is erkend voor 15 K-bedden (waaronder 8 SGA-bedden), 2 nachtbedden en 3 dagplaatsen.
De patiënten worden onderverdeeld in 2 leefgroepen.
Fioretti is een zorgeenheid van PC Dr. Guislain.

UZ – K-dienst 1. Afdeling voor infant-, kind-, en adolescentenpsychiatrie
2. Residentiële en ambulante diagnostiek, observatie en behandeling van peuters, kleuters, kinderen en adolescenten met (vermoeden van ) psychiatrische problemen (infants, kinderen en adolescenten).
Daarnaast opleidings- en onderwijscentrum voor artsenspecialisten, klinisch psychologen en andere specialismen in het veld van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, en centrum voor wetenschappelijk onderzoek. De afdeling maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

AZ Nikolaas De kinder- en jeugdpsychiatrie AZ Nikolaas biedt psychiatrische hulp binnen een poliklinisch en een residentieel kader. De polikliniek biedt de mogelijkheid tot ambulante diagnosestelling, behandeling en nazorg. De opnameafdeling beschikt over 17 K-bedden (volledige hospitalisatie) en 3 k-bedden (dag- of nachthospitalisatie).
Binnen de infantpsychiatrie ontplooien we een liaisonactiviteit in samenwerking met de diensten gynecologie/materniteit en pediatrie/neonatologie binnen het algemeen ziekenhuis.

2. Afdelingen in psychiatrische ziekenhuizen

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen. In een psychiatrisch ziekenhuis werken teams van dokters en hulpverleners met verschillende specialisaties. Een team bestaat gewoonlijk uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige … Zo’n multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie(ën) om de patiënt te helpen.

De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten therapieën: behandeling met geneesmiddelen, ergotherapie, gesprekken bij de psychiater, de psycholoog (individueel of in groep), bewegingstherapie … Er wordt een programma uitgewerkt dat zo veel mogelijk op maat gesneden is.

Voor sommige patiënten is een programma met dag- of nachtbehandelingen mogelijk: zij komen dan overdag of ‘s avonds naar het ziekenhuis voor therapie, en gaan daarna weer naar huis.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Sommige afdelingen van Psychiatrische Ziekenhuizen nemen jongeren op vanaf 15 jaar.

De Meander De Meander biedt een residentiële leefgroepwerking aan voor 10 jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen.
De Meander is een zorgeenheid van PC Caritas.

De dageraad De zorgeenheid Dageraad staat in voor de behandeling van normaalbegaafde individuen met een psychotische problematiek. De werking van Dageraad richt zich tot 3 specifieke doelgroepen waaronder de groep adolescenten bij wie een psychotische problematiek vermoed of vastgesteld wordt. Er zijn voor deze groep 6 bedden ter beschikking.
De Dageraad is een zorgeenheid van PC Caritas.

Kasteelplus De drugunit van Kasteelplus richt zich naar jongeren tussen 15 en 25 jaar met drugproblemen.
Drugunit Kasteelplus is een zorgeenheid van PZ Sint-Camillus.

Moeder en Kind Speciaal voor moeders die kort na de bevalling geconfronteerd worden met een ernstige psychiatrische problematiek (postpartumpsychose, postpartumdepressie). Moeder en baby (tot 6 maanden oud) worden er samen opgenomen in een aangepaste accommodatie.

UZ – UPSIE Open afdeling van de Universitaire Dienst Psychiatrie (UDP) Crisisopvang
Max. 72 u door multidisciplinair team: 8 bedden, daarnaast 4 bedden voor middelengebonden problematiek (legale en illegale middelen)Bedoeling om in overleg met en nauwe samenwerking met patiënt en zijn sociale context en betrokken (externe) hulpverlening op zoek te gaan naar oplossingen.Gedurende opname: onderzoek, psychosociale crisisopvang en kortdurende begeleiding/behandelingDrie pijlers: medisch-somatisch, psychiatrisch-psychologisch, sociaal.

3. Intensieve behandelingseenheden

Een Intensieve Behandelingseenheid is een zorgeenheid die een intensief behandelaanbod biedt dat zich specifiek richt op jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank.

De IBE (Intensieve behandelingseenheid) type FOR K richt zich tot jongeren met een
psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

De Branding De Branding is een forensische K-dienst met 7 bedden voor langdurige opname en behandeling en 1 hervalbed voor kortdurende opname (residentieel). Daarnaast is er een outreach-module (intensieve voor- en nazorg) en een crisisunit met 2 crisisbedden.
De Branding is een zorgeenheid van PC Caritas.

Yidam De intensieve behandelunit voor jongeren werd opgestart in januari 2009 als project gefinancierd door de Federale Overheid.
Yidam biedt 8 plaatsen voor residentiële behandeling waarvan 1 plaats gereserveerd wordt als hervalbed.
Yidam is een zorgeenheid van het PC Sleidinge.

4. Aanbod vanuit RIZIV-conventies

  • Drugproblematiek
  • Autistische, psychotische of zwaar contactgestoorde kinderen
  • Moeder en kind kort na de bevalling met postpartumpsychose of –depressie
RKJ Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma is een residentiële voorziening die zich richt tot minderjarigen met een verslavingsproblematiek. Er is een aanbod van kortdurende stabilisatie, oriëntatie, behandeling en nazorg. Er worden geen crisisopnames gedaan.

De Dauw

De Dauw is een behandelingscentrum voor autistische, psychotische en zwaar contactgestoorde kinderen. De Dauw is een kleinschalig en gespecialiseerd behandelingscentrum met weekinternaat voor 18 kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 18 jaar dat als dusdanig door het R.I.Z.I.V. is erkend. De Dauw situeert zich op de derde lijn van de gezondheidszorg.

 

Laatste aanpassing: 11/02/2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.