STENT OVl

Stent-Oost-Vlaanderen was een werkgroep binnen het IROJ van Oost-Vlaanderen.

Door de wijzigingen op Vlaams en op Federaal niveau (bv. de vernieuwde GGZ-werking) in de jeugdhulpverlening werd vastgesteld dat de doelen en functies van Stent voor een groot deel overgenomen waren door andere jeugdhulpregelgeving.

Het Bureau van Stent heeft in de septemberzitting 2016 van het IROJ voorgelegd of de Stent-werking nog verdergezet moest worden. Onder algemeen besluit werd de Stent-werking vanaf september 2016 opgeheven en werd de werkgroep geschrapt als werking binnen het IROJ.

Hieronder en op de onderliggende pagina’s tonen we nog de historiek en enkele resultaten van de Stent-werking in Oost-Vlaanderen.


Stent – Oost-Vlaanderen:  intersectoraal overleg en intersectorale samenwerking

Werkgebied
 • Regio (provincie) Oost-Vlaanderen
Deelnemers
 • De sectoren (al dan niet IJH): Geestelijke gezondheid – Bijzondere Jeugdbijstand – VAPH (minderjarigen / GES)
Contact:
 • Voorzitters Raf Opstaele (raf.opstaele@rcgg.be) en Marc Bittremieux (marc.bittremieux@twijg.be)

 • STENT is de naam van de samenwerking tussen sectoren in de jeugdhulpverlening: de sector Geestelijke Gezondheidszorg en de Bijzondere Jeugdzorg. De naam ‘STENT’ is gekozen als ‘vervolg op BIJPASS’. Bijpass’ was een drie jaar durend project om beide sectoren in overleg met elkaar te brengen. [Bijpass staat hier voor ‘Bijzondere jeugdbijstand en Psychiatrie’. De onderzoekseenheid ‘Youth Mental Health van het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) werkte in de periode 2004-2007 als eerste rond het thema ‘Samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie’.) Parallel met dit Antwerps georiënteerd project werd in Oost-Vlaanderen door organisaties zelf op eigen initiatief een eerste overleg tussen beide sectoren opgezet.] Na afsluiten van dit driejarig project vonden beide sectoren dat deze samenwerking moest behouden blijven en werd het Bijpass-project omgezet naar het STENT-project (om in hetzelfde jargon te blijven), met ondersteuning naar alle provincies door het (destijds) OSBJ (het Vlaams Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdbijstand, thans ‘Steunpunt Jeugdhulp’).

  In Oost-Vlaanderen gaf deze doorstart naar het STENT-project een versterkt elan.

  Later (2010) werden ook de organisaties VAPH-minderjarigen betrokken in dit STENT-overleg.

  STENT – Oost-Vlaanderen is erkend als een werkgroep binnen het IROJ – Oost-Vlaanderen.

  • Overleg organiseren tussen de organisaties van de betrokken jeugdhulpsectoren
  • Samenwerking stimuleren en komen tot uitwisseling van goede intersectorale samenwerkingspraktijken
  • Acties opzetten waarbij intersectorale samenwerking op de kaart wordt gezet en in beeld komen (bv. beurs, …)
  • Klankbord zijn voor initiatieven uit de betrokken jeugdhulpsectoren en de belendende hulpsectoren
  • 2015 en volgende jaren: focus op complexe meervoudige problematieken in de jeugdhulp. 
   • Doel: kritisch meedenken en een bijdrage leveren in het aansturen en optimaliseren van de jeugdhulp in deze dossiers (a. in de organisaties, b. m.b.t. vorming, c. beleidsmatig, …)

  • Er wordt geen specifieke werkvorm toegepast. STENT – Oost-Vlaanderen wordt als overleg aangestuurd door een Stuurgroep met als kerngroep een ‘bureau STENT’. Als werking ‘van onderuit’ spelen we in op de evoluties in de jeugdhulp en op de concrete initiateven die mogelijk zijn m.b.t. de intersectorale samenwerking in de jeugdhulpverlening.

  • Het eerste centrale thema van STENT – Oost-Vlaanderen was: ‘de andere sector leren kennen’. Vandaaruit werd intersectoraal overleg en betere samenwerking gestimuleerd en geëvalueerd tussen de organisaties die elkaars expertise nodig hadden om jeugdhulpverleningen professioneler te laten verlopen. We hopen dat dit gecontinueerd blijft.
  • Vanaf 2014-2015 wordt gefocust op de zgn. ‘Complexe meervoudige problematieken’. De jeugdhulpdossiers, die we ‘complex’ noemen, brengen het overleg, de samenwerking en de afstemming tussen de sectoren GGZ, BJZ en VAPH-minderjarigen scherp in het vizier.

 • Hier zijn we fier over:
  • Op regelmatige basis komt een Stuurgroep STENT in overleg samen. Alles actoren in de GGZ en BJB, later uitgebreid met VAPH, worden betrokken in dit overleg.
  • Er werd een draaiboek ‘intersectorale samenwerking’ uitgewerkt.
  • Er werd overleg gepleegd tussen organisaties uit de sectoren GGZ en BJB dit in een onderlinge samenwerking actief waren. Dit resulteerde in een document (dat thans ter publicatie voorligt) ‘Good practices intersectorale samenwerking’, waarbij enkele instrumenten zijn ontwikkeld:
   • Een fasenmodel, hoe intersectorale fase groeit. Dit overzicht kan een hulp zijn als men intersectoraal wil samenwerken.
   • Een samenwerkingsbarometer: vijf criteria die een beperkte of een sterke samenwerking typeren.
   • Een checklist bij samenwerking: een checklist om na te gaan of de samenwerking aan kwaliteitsdoelen beantwoord.
   • Vier beschreven samenwerkingspraktijken, met een korte omschrijving van de samenwerking, de doelen, de meerwaarde en de knelpunten.
  • Op basis van het draaiboek hadden we een website (oostvlaamsegids-stent.be) ontwikkeld waarin we alle info vanuit beide sectoren samenbrachten en actueel hielden. Door de vele snelle ontwikkelingen in de jeugdhulpsectoren (modulering, decreet IJH) moest deze website grondig herzien worden en wordt uitgekeken naar een nieuwe interactieve website.
  • Met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen werd het wisselleer-project ‘Vreemdgaan’ opgezet in 2013 en 2014. In 2013 konden medewerkers van de organisaties in de jeugdhulp (GGZ-BJZ-VAPH) ‘meedraaien’ op de werkvloer van organisaties in de drie diverse sectoren. In 2014 werd dit project uitgebreid naar alle in de IJH-begrepen sectoren. STENT – Oost-Vlaanderen wenst dit wisselleerproject een permanente rol te laten spelen in het in de diepte en breedte leren kennen van het jeugdhulplandschap door de vele medewerkers van alle jeugdhulporganisaties.
  • Voor een derde maal financiert de Provincie Oost-Vlaanderen het wisselleer-project ‘Vreemdgaan’, voor de duur van één jaar: najaar 2015-najaar 2016.

 

Deze pagina werd aangepast op 29/10/2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vul de CAPTCHA code in. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.